Xinhua Insight: China embraces new “principal contradiction” when embarking on new journey

By Xinhua writer Xu Lingui BEIJING, Oct. 20 (Xinhua) — Everyone who followed Xi Jinping‘s speech…