Hemofarm won the VIRTUS Main Award for philantropy

Hemofarm and Hemofarm Foundation won the VIRTUS Main Award for Contribution at the national level for…