Michel Saint -Lot Šef kancelarije UNICEF-a u Srbiji: Dečija prava nezaobilazni deo DOP-a u Srbiji

Više nego ikada, moramo da prepoznamo činjenicu da je razvoj održiv jedino ako ga nastavljaju buduće generacije.

Deca su jedan od glavnih aktera poslovnog sektora, kao potrošaci, članovi porodica zaposlenih, mladi radnici, i kao budući zaposleni i poslovni lideri. Istovremeno, deca su glavni članovi zajednica i okruženja u kojima kompanije posluju.

Koliko je za UNICEF generalno, bitno društveno odgovorno poslovanje i koliko se to promenilo u odnosu na poslednjih nekoliko godina?

Cilj UNICEF-ove strategije u vezi sa društveno odgovornim poslovanjem je promovisanje obaveza kompanija da poštuju i podržavaju dečja prava na radnom mestu, na tržištu i u zajednici, kao i obaveze vlade da zaštiti i obezbedi ostvarivanje dečjih prava.Društveno odgovorno poslovanje (DOP) se u okviru UNICEF-a odnosi na napore usmerene ka pozitivnom menjanju poslovnog ponašanja i prakse u pogledu uticaja na decu u saradnji sa nizom aktera, koji obuhvataju kompanije, vladu, civilno društvo, decu i mlade.

Kako ocenjujete posvećenost odgovornom poslovanju biznis sektora u Srbiji?

Iz godine u godinu vidimo da je biznis sektor sve više uključen u održivi razvoj, te je ovaj trend prisutan i u Srbiji i kompanije pokazuju da je DOP značajan aspekt njihovog poslovanja.

Dodatno ohrabruje i činjenica da su poslovna udruženja, Privredna komora Srbje, strukovna udruženja, poslovni forumi, uključujući i medijske kuće aktivni partneri u promociji značaja odgovornog poslovanja.

Kakva je korist za biznis sektor da se više fokusira na odgovorno poslovanje sa fokusom na decu?

U Srbiji, deca mlađa od 18 godina čine samo 17,3% od ukupnog stanovništva. Samo u prethodne četiri godine, broj dece u Srbiji se smanjio za 32.659. Uključivanje dečjih prava u poslovnu strategiju i korporativnu kulturu s jedne strane donosi kompanijama bolju reputaciju, ali, s druge strane, obezbeđuje buduće zadovoljne i ostvarene građane, buduće zaposlene i potrošače.

Koji su vam ciljevi koje želite da postignete uključujući se u ovakve akcije?

Poslovni sektor  bez obzira na to da li se radi o malim ili velikim preduzećima, ima i direktan i indirektan uticaj na život dece. UNICEF nastoji da utiče na utvrđivanje ciljeva u pogledu DOP-a i dečjih prava tako što promoviše dečja prava kao ključnu temu u okviru prioriteta koji se tiču poslovanja i ljudskih prava.

Koji su vam planovi za budućnost i koje partnere vidite u ostvarivanju tih planova?

UNICEF već pedeset godina sarađuje sa poslovnim sektorom, vodećim svetskim kompanijama kako bi pozitivno uticao na decu, dok u isto vreme obezbeđuje poslovnu vrednost. U saradnji sa poslovnim udruženjima, medijskim partnerima, i kroz direktnu saradnju sa kompanijama, mi zagovaramo društveno odgovorno poslovanje sa fokusom na decu. UNICEF je učestvovao u inicijativi izrade Principa poslovanja i prava deteta. Objavili smo i set smernica i uputstava koji olakšavaju kompanijama da uključe dečija prava u svoje strategije, upravljačke procese i kodekse.

Imate li neku poruku našim čitaocima, a u vezi sa CSR-om i drustveno odgovornim polovanjem?

Istraživanje Bikon instituta i Analitičke službe Harvard Biznis Rivjua pokazuje da firme koje se upravljaju prema ciljevima ka doprinosu opštem dobru imaju dva puta veću šansu da budu uspešne u inovacijama i transformaciji u odnosu na kompanije koje nemaju ovakve ciljeve.Demografski trendovi u Srbiji i neiskorišćene baze talenata moraju biti ključne oblasti fokusa i ulaganja Vlade, poslovnog sektora i institucija civilnog društva.

Leave a Reply

Your email address will not be published.